Zaśmiecenie przystanku

Nie tak dawno, w rejonie stawu pożarowego w Gąskowie, na prośby mieszkańców, doraźnie został podstawiony kontener na odpady gabarytowe. Zebrano do niego między innymi stare kanapy, fotele, dywany. W jeden z ciepłych wrześniowych weekendów miejscowa młodzież postanowiła jednak wykorzystać to na swój sposób. Ze swawoli, aby umilić sobie zabawę, poznosiła część „ekspozycji” z kontenera na przystanek, w ten sposób popełniając wykroczenie z art. 145 i 143 KW.  Straż ustaliła sprawców i zobowiązała ich do niezwłocznego usprzątnięcia miejsca oraz odnowienia wiaty przystanku poprzez pomalowanie.

Okres ochronny troci i łososia

Z dniem 1.10.2011 r. rozpoczyna się okres ochronny w połowach troci i łososia, który potrwa do 31.12.2011. W dniu bieżącym w Biurze Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie poświęcone „Integracji działań kontrolnych na terenie powiatu kołobrzeskiego w okresie ochronnym troci i łososia”. W spotkaniu wzięli udział komendanci i zwierzchnicy służb zaangażowanych w przedmiotowej tematyce, w tym Straż Gminna z Dygowa. W trakcie spotkania dokonano koordynacji działań oraz wymieniono uwagi dotyczące charakteru działań. Straż Gminna w Dygowie, wykonując swoje ustawowe obowiązki w zakresie ochrony porządku i spokoju w miejscach publicznych, będzie realizowała kontrole w rejonie rzeki Parsęta samodzielnie oraz wspólnie z innymi służbami porządkowymi.

Niebezpieczne przejście przy przedszkolu

Realne zagrożenie dla pieszych, w tym dzieci z rodzicami, stanowiły niewidoczne malowania „pasów”  przejść dla pieszych na ulicy Głównej w Dygowie przy przedszkolu oraz przy dawnym „klubie”. W trybie pilnym Straż Gminna zleciła Zarządowi Dróg Powiatowych odnowienie malowania oznakowania poziomego. Jednocześnie zwrócono się do właściciela sąsiedniej posesji o przycięcie zakrzewienia, które ograniczało widoczność przed wejściem na przejście dla pieszych i powodowało realne zagrożenie potrącenia. Właściciel posesji niezłocznie przyciął gałęzie, zaś Zarząd Dróg odnowił przejścia.

Psy bez nadzoru w Kłopotowie

W dniu bieżącym, w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi puszczania psów luzem, przeprowadzono interwencje u czterech właścicieli czworonogów. w miejscowości Kłopotowo. Mieszkańcy wioski skarżyli się, że psy atakują, oszczekują na chodniku i na klatkach schodowych, między innymi listonosza, uniemożliwiając mu wykonywanie czynności. Na miejscu stwierdzono, że cztery psy biegają bez nadzoru przed budynkami. Cztery osoby zostały pouczone z art. 77 KW z tytułu niezachowania ostrożności przy utrzymywaniu psa. Sprawdzono także szczepienia psów. W stosunku do jednej z osób zostanie sporządzony wniosek o ukaranie za używania słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym. Tutaj można przeczytać jakie obowiązki spoczywają na właścicielach psów. Przypominamy, że nie tak dawno doszło do pogryzienia w miejscowości Stramniczka.

Akcja w Rościęcinie odwołana

Straż Gminna w Dygowie włączyła się czynnie do udziału w piątej edycji „Międzynarodowego Sprzątania Świata”. Jednym z działań miało być wsparcie w akcji wydobycia płyt azbestowych z dna rzeki w rejonie Rościęcina. Akcja miała być przeprowadzona wspólnie z PZW Koło Miejskie nr 17 w K-gu oraz OSP Tryton. Niestety, sytuacja na rzece uniemożliwiła w chwili obecnej przeprowadzenie działań, do których wkrótce wrócimy.

Szczegóły na stronie PZW Koło Miejskie nr 17 w Kołobrzegu.

 

Uszkodzona studzienka

Duży samochód ciężarowy, cysterna lub „gruszka” z cementem spowodował uszkodzenie chodnika i studzienki kanalizacyjnej na chodniku przy ul.Kołobrzeskiej, vis a vis zakładu wulkanizacyjnego. W efekcie zapadła się pokrywa studzienki, stwarzając realne niebezpieczeństwo wpadnięcie do niej przechodzących osób. Niezwłocznie zabezpieczono miejsce i powiadomiono Zarząd Dróg, który naprawił uszkodzenie, wstawiając nową studzienkę.

Niestety, do dnia publikacji nie udało się ustalić numerów rejestracyjnych pojazdu, którego widziało kilku świadków, ale nie zanotowali numerów.

Świadków zdarzenia, którzy zapamiętali numery, prosimy o kontakt z SG: 094 35 84 419.

Barszcz Sosnowskiego

Prosimy o powiadamianie straży gminnej o miejscach, gdzie porasta ta roślina. Obecnie trwa inwentaryzacja takich miejsc. W 2012 r. Gmina planuje nasilenie ich zwalczania. Przypominamy, że obowiązek zwalczania rośliny, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku, spoczywa na właścicielach nieruchomości, gdzie porasta. Niewykonywanie obowiązku grozi mandatem w wysokości nawet do 500zł.

Obowiązki właścicieli czworonogów

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Ochronne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe. Obowiązek ten nakłada na posiadaczy psów art.56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz.625 z późn.zm.) oraz wynika z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dygowo (Uchwała nr XXXIV/206/06 z dn. 28.04.2006 r.).  Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu i ograniczenia wolności.

________________________________________________________________________

ZABEZPIECZENIE PSA NA POSESJI

Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. Szczegółowo zostało to opisane w § 18 regulaminu utrzymania czystości i porządku (…).

Dożynki Gminne 2011

11 września 2011 r. odbyły się w Dygowie Dożynki Gminne. Przemarsz korowodu dożynkowego z Placu Wolności w Dygowie na stadion sportowy zabezpieczyła Straż Gminna, Policja oraz OSP z Dygowa.

Teren Gminy i samego stadionu był zabezpieczany do godz. 2.00 w nocy, podczas wspólnej służby pełnionej wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej z Placówki w Kołobrzegu.

Około godz. 20.00, w rejonie „lasku” zatrzymano mężczyznę bez uprawnień, który jeździł samochodem po polu. Podobne zdarzenie miało miejsce o godz. 22.30 na ul.Kolejowej. Tym razem zatrzymano kierującego motorem, który na widok radiowozu zjechał w polną drogę i zgasił motor. Po sprawdzeniu okazało się, że także ten kierujący nie posiada uprawnień do kierowania motorem.

W bieżącym roku nie odnotowano poważniejszych incydentów, impreza przebiegała spokojnie. Obecni na stadionie pracownicy ochrony nie zwracali się o udzielenie pomocy, podsumowując imprezę jako wyjątkowo spokojną.

Pogryziona przez psa

Pies mieszaniec rasy amstaff, należący do Bogusława K., wydostał się z ogrodzonej posesji w Stramniczce i pogryzł 28 -letnią mieszkankę tej wioski, kiedy przechodziła drogą nieopodal. Na pogotowiu założono jej około 10 szwów na rany kąsane nogi.  Na miejsce, gdzie doszło do incydentu udał się strażnik gminny. Według właściciela pies wydostał się z terenu posesji podkopując się pod ogrodzeniem.  Pies nie posiadał aktualnych szczepień, których ważność upłynęła w połowie lipca.  Na przełomie czerwca/lipca 2011 gospodarstwo było kontrolowane przez SG i wówczas szczepienie było aktualne, zalecano także jego wykonanie w najbliższym czasie. Zwrócono uwagę na właściwe zabezpieczanie psa na terenie posesji.

W związku z incydentem polecono poddanie psa kwarantannie u lekarza weterynarii, co właściciele czworonoga uczynili niezwłocznie. W związku z niezachowaniem ostrożności przy utrzymywaniu zwierzęcia nałożono mandat karny.

Przypominamy o obowiązkach związanych z utrzymywaniem psów!

Pili i przeklinali, odpowiedzą

W dniu 29 sierpnia 2011 r. około godz. 21.30 patrolujący Gminę strażnicy zauważyli na Pl.Wolności siedzących na ławce dwóch mężczyzn, spożywających piwo. Gdy spostrzegli radiowóz zaczęli wymachiwać butelkami z piwem i głośno krzyczeć. Okazało się, że zakłócającymi porządek są mieszkańcy Dygowa Mariusz P. i Jakub Ł., obydwaj notowani wcześniej za podobne wykroczenia. Osoby te podczas interwencji używały wulgaryzmów i ignorowały podstawę interwencji, swoim zachowaniem zaś niewątpliwie stwarzały zgorszenie w miejscu publicznym. W związku z niewykonywaniem poleceń strażników, w tym dotyczących poddania się kontroli osobistej, użyto środków przymusu bezpośredniego.
Mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. Zostali obwinieni o spożywanie alkoholu wbrew ustawie o wychowaniu w trzeźwości (…) oraz używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym. W związku z powyższym skierowano cztery wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.

W ostatnim okresie do Straży docierały skargi mieszkańców na młodzież zakłócającą porządek w godzinach wieczornych w miejscach publicznych. Zgłaszano zaczepki  ustne, a nawet rzucenie w przechodzące osoby butelkami. Straż Gminna w Dygowie zaznacza, że będzie stanowczo reagowała na zakłócenia porządku publicznego, w szczególności w miejscach przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji oraz w pobliżu sklepów.

PRZYPOMINAMY

_________________________________________________________________________

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych między innymi:

  • na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
  • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;

Spożywanie wbrew zakazom jest karane mandatem karnym lub wnioskiem o ukaranie. Karalne jest także samo usiłowanie spożycia !