Szambo spływało do studni

foto: SG - studnia, do której spływały zanieczyszczenia z innej posesji

foto: SG – studnia, do której spływały zanieczyszczenia z innej posesji

W poprzednim miesiącu otrzymaliśmy zgłoszenie od mieszkańca Czernina informujące, że jego studnia została zanieczyszczona szambem. Na miejscu potwierdziliśmy, że woda zawiera duże ilości zanieczyszczeń, prawdopodobnie z czyjegoś szamba i nie może być dalej wykorzystywana na cele gospodarcze.

Zagrożenie w takim przypadku potęguje fakt, że takie zanieczyszczenie wód gruntowych może skazić wodę na znacznie większym obszarze i w efekcie może być niebezpieczne także dla zdrowia ludzi.

Podjęte czynności i kontrole nieruchomości w miejscowości, doprowadziły do ustalenia źródła skażenia. Okazało się, że do zanieczyszczenia dochodzi kilkaset metrów dalej. Z teoretycznie bezodpływowego szamba przelewała się jego zawartość do znajdującej się kilka metrów dalej, nieużywanej już studni. W trakcie kontroli okazało się, że właściciel nie posiadał potwierdzenia opróżniania zbiornika bezodpływowego, co jest obowiązkiem wynikającym z regulaminu utrzymania czystości(…), § 13:

  1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
  2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1.

We wskazanym zakresie istnieje ustawowy obowiązek zawarcia pisemnej umowy z podmiotem uprawnionym od odbioru nieczystości ciekłych oraz udokumentowania przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat (art.6.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (…).  Wobec ich braku – właściciel nieruchomości został ukarany mandatem karnym, jednocześnie usunął nieprawidłowości. Posesję objęliśmy doraźnymi kontrolami wynikającymi z przepisów porządkowych oraz z ustawy o ochronie środowiska.