Kompetencje i podstawy działania

Teren działania naszej jednostki obejmuje teren o powierzchni 128,4 km2, zamieszkiwaną przez ponad 5500 osób. Gmina skupia 21 miejscowości. Większość instytucji została zlokalizowana w miejscowości Dygowo, która stanowi gminny ośrodek administracyjny, gospodarczy i usługowy z siedzibą Urzędu Gminy. Działaniami obejmujemy m.in.: Bardy, Czernin, Dębogard, Dygowo, Gąskowo, Jazy, Łykowo, Miechęcino, Piotrowice, Skoczów, Stojkowo, Stramniczka, Świelubie, Wrzosowo, Jażdźe, Kłopotowo, Lisią Góre, Połomino, Pyszkę, Stramniczkę, Włościbórz.rejon_SG_Dygowo

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania określone przez Wójta Gminy Dygowo w sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji innych organów administracji rządowej i samorządowej.

Straż działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych( Dz. U. Nr. 123, poz. 779 z późn. zm.) i Rozporządzeń wykonawczych,
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póżn. zm.),
 • Regulaminu Straży Gminnej w Dygowie.
 • oraz inne przepisy porządkowe, w tym prawa miejscowego

Zgodnie treścią art. 11 ustawy o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) do zadań straży należy w szczególności:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Do zakresu kompetencji Straży,  należy także:

 1. kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych,
 2. uczestnictwo w działaniach zabezpieczających wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe, religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, handlowe i inne,
 3. podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego,
 4. podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości oraz prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych prac inwestycyjno-remontowych,
 5. informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym,
 6. kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń, funkcjonowania reklam świetlnych itp.,
 7. egzekwowanie od zarządców, administracji i gospodarzy budynków mieszkalnych właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości w tych budynkach i w ich otoczeniu,
 8. egzekwowanie utrzymania właściwego porządku i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii,
 9. podejmowanie działań dla ograniczania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczania wód,
 10. ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów i wraków samochodowych,
 11. egzekwowanie należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie targowiska i w handlu okrężnym,
 12. kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów porządkowych dotyczących przewozów autobusowych oraz taksówkami,
 13. egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy, przez Radę Gminy Dygowo.

Straż jest zobowiązana ponadto do:

 1. informowania o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej energetycznej i gazowniczej – instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów tych obiektów i urządzeń,
 2. zawiadamiania organów Policji o przestępstwach, jak również wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży,
 3. powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej odpowiedniej do sytuacji oraz posiadanych umiejętności i wyposażenia,
 4. informowania właściwych instytucji o stwierdzonych nieprawidłowościach w oznakowaniu i oświetleniu ulic oraz zabezpieczeniu i oznakowaniu prac prowadzonych w pasie drogowym,
 5. zawiadamiania właściwych służb o innych zagrożeniach dla życia i zdrowia bądź mienia,
 6. zabezpieczania, w miarę możliwości, miejsc zdarzeń wymienionych w ust. 2 pkt 1 do czasu przybycia właściwych służb i udzielania tym służbom pomocy,
 7. udzielania niezbędnej asysty pracownikom organów administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych.

Straż, realizując zadania ustawowe i regulaminowe oraz określane przez Wójta:

 1. działa samodzielnie bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów w zakresie określonym przez Wójta i Komendanta Straży,
 2. współpracuje z:
  • Policją, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydanym z upoważnienia ustawy o strażach gminnych,
  • Strażą Graniczną, w zakresie określonym porozumieniem w sprawie wzajemnej współpracy,
  • służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, ochrony zabytków i miejsc o szczególnym znaczeniu dla tradycji i historii.