Wywiad w Radiu Koszalin – ustawa o ochronie zwierząt

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U Nr 230, poz. 1373). Wprowadziła ona zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami, rozszerzyła katalog czynów zabronionych, a także nakłożyła na rady gmin obowiązki opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W związku z powyższym w dniu 12 marca 2012 r. Rada Gminy Dygowo, uchwałą nr XVI/105/12 przyjęła program przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo. W programie został uwzględniony autorski program adopcji, związany z możliwością sfinansowania przez Gminę np. kosztów leczenia czy szczepień, przed przekazaniem do adopcji.

Znowelizowana ustawa rozszerzyła także zakres kompetencji strażników gminnych w zakresie stosowania ustawy, między innymi umożliwiając w przypadkach niecierpiących zwłoki wydanie decyzji o natychmiastowym odebraniu zwierzęcia.

W ustawie tej rozszerzono katalog czynów zabronionych, w którym zabrania się między innymi:

• przeprowadzania na zwierzętach zabiegów mających na celu zmianę wyglądu zwierzęcia, a w szczególności przycinania psom uszu i ogonów;

• wystawiania zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;

• transportu żywych ryb lub ich przetrzymywania w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody.

Wprowadzono także zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi krótszej niż 3 m i nie dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub w sposób powodujący uszkodzenie ciała lub cierpienie zwierzęcia oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu.

Więcej informacji w lutowym wywiadzie Straży Gminnej dla Radia Koszalin. 

Usuwajmy śnieg i lód z chodników

Informujemy, że istnieje prawny obowiązek uprzątania ze śniegu oraz lodu, a następnie posypania piaskiem, chodników położonych przy nieruchomościach. Piach do posypania chodnika, w przypadku jego braku, jest dostępny przy UG Dygowo (Straży Gminnej).

pracownik firmy usuwającej śnieg i lód

Na odcinkach, gdzie obowiązek odśnieżania spoczywa na Gminie, prace wykonują pracownicy urzędu – konserwatorzy, pracownicy interwencyjni oraz firma zewnętrzna.

Podstawa prawna: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

art. 5 ust. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: (…)4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

Właściciel nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych art. 5 ust. 1 ustawy oraz ten kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny.

Jednocześnie informujemy o obowiązku usuwania nawisów śnieżnych oraz sopli.

 

Pamiętajmy o psach przed zimą

Straż Gminna otrzymała zgłoszenie dotyczące mieszkańca Piotrowic, który na posesji przetrzymuje w niewłaściwych warunkach psa. Na miescu potwierdzono, że pies jest przetrzymywany na podwórzu na zbyt krótkim łańcuchu, buda jest dziurawa i nieocieplona, wokół jest błoto. Na szczęście pies był zadbany i zaszczepiony. Zalecono niezwłoczne poprawienie warunków utrzymania psa, poprzez wybudowanie nowej budy i właściwe utrzymanie psa, co zostało wykonane.

Piszemy o interwencji, aby zaapelować o poprawę warunków utrzymania psów przed zbliżającą się zimą, zwłaszcza tym, które przebywają na zewnątrz. Niewłaściwe utrzymywanie psów może w najlepszym razie stanowić wykroczenie z art. 77 KW, a nawet w skrajnych przypadkach przestępstwo z ustawy o ochronie zwierząt.

Barszcz Sosnowskiego

Prosimy o powiadamianie straży gminnej o miejscach, gdzie porasta ta roślina. Obecnie trwa inwentaryzacja takich miejsc. W 2012 r. Gmina planuje nasilenie ich zwalczania. Przypominamy, że obowiązek zwalczania rośliny, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku, spoczywa na właścicielach nieruchomości, gdzie porasta. Niewykonywanie obowiązku grozi mandatem w wysokości nawet do 500zł.