Wywiad w Radiu Koszalin – ustawa o ochronie zwierząt

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U Nr 230, poz. 1373). Wprowadziła ona zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami, rozszerzyła katalog czynów zabronionych, a także nakłożyła na rady gmin obowiązki opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W związku z powyższym w dniu 12 marca 2012 r. Rada Gminy Dygowo, uchwałą nr XVI/105/12 przyjęła program przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo. W programie został uwzględniony autorski program adopcji, związany z możliwością sfinansowania przez Gminę np. kosztów leczenia czy szczepień, przed przekazaniem do adopcji.

Znowelizowana ustawa rozszerzyła także zakres kompetencji strażników gminnych w zakresie stosowania ustawy, między innymi umożliwiając w przypadkach niecierpiących zwłoki wydanie decyzji o natychmiastowym odebraniu zwierzęcia.

W ustawie tej rozszerzono katalog czynów zabronionych, w którym zabrania się między innymi:

• przeprowadzania na zwierzętach zabiegów mających na celu zmianę wyglądu zwierzęcia, a w szczególności przycinania psom uszu i ogonów;

• wystawiania zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;

• transportu żywych ryb lub ich przetrzymywania w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody.

Wprowadzono także zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi krótszej niż 3 m i nie dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub w sposób powodujący uszkodzenie ciała lub cierpienie zwierzęcia oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu.

Więcej informacji w lutowym wywiadzie Straży Gminnej dla Radia Koszalin. 

Pies trzymany w złych warunkach

Po raz kolejny strażnicy gminni podjęli interwencję związaną z niewłaściwymi warunkami utrzymania psów przez ich właścicieli. Tym razem w miejscowości Czernin w niewłaściwy sposób przetrzymywany był przy budzie pies. Stwierdzono, że łańcuch miał około 1 m długości, był poplątany, buda była dziurawa i nieocieplona, zwierzę nie miało dostępu do wody.

Właściciel psa został poinformowany o obowiązującej znowelizowanej ustawie o ochronie zwierząt, która nakazuje, aby łańcuch psa miał minimum 3 m. Niezwłocznie zapewnił psu właściwe warunki, wobec czego poprzestano na pouczeniu.

Pamiętajmy,  że zgodnie z przepisami, każdy utrzymujący zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Należy pamiętać, że utrzymywanie w niewłaściwy sposób zwierząt domowych, może w najlepszym razie stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny lub aresztu. W skrajnych przypadkach może nawet stanowić przestępstwo.

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą!

Pamiętajmy o psach przed zimą

Straż Gminna otrzymała zgłoszenie dotyczące mieszkańca Piotrowic, który na posesji przetrzymuje w niewłaściwych warunkach psa. Na miescu potwierdzono, że pies jest przetrzymywany na podwórzu na zbyt krótkim łańcuchu, buda jest dziurawa i nieocieplona, wokół jest błoto. Na szczęście pies był zadbany i zaszczepiony. Zalecono niezwłoczne poprawienie warunków utrzymania psa, poprzez wybudowanie nowej budy i właściwe utrzymanie psa, co zostało wykonane.

Piszemy o interwencji, aby zaapelować o poprawę warunków utrzymania psów przed zbliżającą się zimą, zwłaszcza tym, które przebywają na zewnątrz. Niewłaściwe utrzymywanie psów może w najlepszym razie stanowić wykroczenie z art. 77 KW, a nawet w skrajnych przypadkach przestępstwo z ustawy o ochronie zwierząt.

Bezpański pies na przystanku (akt.: wrócił do właściciela)

Dzisiaj około południa straż gminna otrzymała informację o psie przywiązanym do przystanku przy drodze wojewódzkiej 163, na wysokości miejscowości Czernin. Okazało się, że jest to zadbany,  bardzo towarzyski, nieduży, zdrowy i posłuszny kundelek o rudej sierści.  Wszystko wskazuje, że mógł zostać wyrzucony na przystanek lub się zagubił. Pies ponad dwie godziny siedział w miejscu, gdzie go pozostawiono. Na razie pozostaje w straży w pomieszczeniu tymczasowym.  Jeśli nie uda się ustalić właściciela lub znaleźć dla niego nowego domu, w piątek  zostanie przekazany do schroniska.

2011-10-24: właściciel psa odnaleziony, piesek wrócił do domu

Dziękujemy za pomoc Redakcji Gazety Głos Koszaliński oraz e-Kg.pl

Obowiązki właścicieli czworonogów

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Ochronne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe. Obowiązek ten nakłada na posiadaczy psów art.56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz.625 z późn.zm.) oraz wynika z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dygowo (Uchwała nr XXXIV/206/06 z dn. 28.04.2006 r.).  Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu i ograniczenia wolności.

________________________________________________________________________

ZABEZPIECZENIE PSA NA POSESJI

Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. Szczegółowo zostało to opisane w § 18 regulaminu utrzymania czystości i porządku (…).