Wywiad w Radiu Koszalin – ustawa o ochronie zwierząt

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U Nr 230, poz. 1373). Wprowadziła ona zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami, rozszerzyła katalog czynów zabronionych, a także nakłożyła na rady gmin obowiązki opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W związku z powyższym w dniu 12 marca 2012 r. Rada Gminy Dygowo, uchwałą nr XVI/105/12 przyjęła program przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo. W programie został uwzględniony autorski program adopcji, związany z możliwością sfinansowania przez Gminę np. kosztów leczenia czy szczepień, przed przekazaniem do adopcji.

Znowelizowana ustawa rozszerzyła także zakres kompetencji strażników gminnych w zakresie stosowania ustawy, między innymi umożliwiając w przypadkach niecierpiących zwłoki wydanie decyzji o natychmiastowym odebraniu zwierzęcia.

W ustawie tej rozszerzono katalog czynów zabronionych, w którym zabrania się między innymi:

• przeprowadzania na zwierzętach zabiegów mających na celu zmianę wyglądu zwierzęcia, a w szczególności przycinania psom uszu i ogonów;

• wystawiania zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;

• transportu żywych ryb lub ich przetrzymywania w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody.

Wprowadzono także zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi krótszej niż 3 m i nie dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub w sposób powodujący uszkodzenie ciała lub cierpienie zwierzęcia oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu.

Więcej informacji w lutowym wywiadzie Straży Gminnej dla Radia Koszalin.