Obowiązki właścicieli czworonogów

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Ochronne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe. Obowiązek ten nakłada na posiadaczy psów art.56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz.625 z późn.zm.) oraz wynika z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dygowo (Uchwała nr XXXIV/206/06 z dn. 28.04.2006 r.).  Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu i ograniczenia wolności.

________________________________________________________________________

ZABEZPIECZENIE PSA NA POSESJI

Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. Szczegółowo zostało to opisane w § 18 regulaminu utrzymania czystości i porządku (…).