Wykroczenie z fotoradaru – co dalej?

UWAGA

1 stycznia 2016 r., zgodnie z wolą ustawodawcy, straże miejskie i gminne straciły uprawienia w zakresie kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących.

Od 01.01.2016 r. postępowania w sprawach dotyczących ujawnionych i niezakończonych postepowań w sprawach o wykroczenia zarejestrowane przy użyciu urządzeń rejestrujących, przekazywane są do dalszego prowadzenia do Policji. Nie dotyczy to wykroczeń z art.96§3 KW (tzw. niewskazanie).

Poniżej, od 01.01.2016 r.  – informacje archiwalne:

STANOWISKO MSW POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIE STRAŻY GMINNYCH DO STOSOWANIA „FOTORADARÓW” STACJONARNYCH – sierpień 2013

 

ILE JEST DNI NA NAŁOŻENIE MANDATU KARNEGO?

Po nowelizacji ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym, które weszły w życie 31 grudnia 2010r., zgodnie z art. 97§1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia okres do nałożenia mandatu za wykroczenia, ujawnione za pomocą urządzenia rejestrującego, wynosi 180 dni od daty ujawnienia (odczytania z urządzenia). Zgodnie z art.45 Kodeksu wykroczeń przedawnienie karalności (przed sądem) następuje po upływie roku od daty popełnienia wykroczenia; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu.

DLACZEGO NIE OTRZYMAŁEM ZDJĘCIA Z WYKROCZENIA- CZY MAM PRAWO DO WGLĄDU DO DOKUMENTACJI WYKROCZENIA?

Na etapie postępowania wyjaśniającego stronom nie przysługuje prawo wglądu do zarejestrowanego obrazu. Prawo wglądu do akt sprawy o wykroczenie (w rym również do obrazu zarejestrowanego wykroczenia) obwiniony nabywa dopiero w sądzie – z chwilą zawiadomienia go o terminie pierwszej rozprawy (art. 67 § 2 oraz art. 38 ust. 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w zw. z art. 156 § 1-4 Kodeks postępowania karnego – jest to prawo przeglądania akt sprawy).

Więcej: Wyższa Szkoła Policji
oraz: Główny Inspektorat Transportu Drogowego ;   Prawo na drodze

KIEDY MANDAT ZOSTAJE NAŁOŻONY?

Przed nałożeniem mandatu karnego, do właściciela pojazdu wysyłana jest dokumentacja, w której przedstawiamy raport z wykroczenia oraz pytamy, kto kierował w tym czasie pojazdem – czy był nim właściciel albo komu pojazd został powierzony do używania lub kierowania w tym czasie. Udzielenie odpowiedzi stanowi obowiązek właściciela pojazdu. Jej nieudzielenie we wskazanym zakresie oraz terminie stanowi wykroczenie z art. 96§3 KW i zagrożone jest karą grzywny do 500zł.

Powyższe pismo nie jest jeszcze nałożeniem kary grzywny – dopiero po odesłaniu odpowiedzi, w zależności od jej treści, podjęta zostaje decyzja o nałożeniu mandatu, który zostanie przesłany listem poleconym na adres ukaranego.

OPŁACENIE MANDATU KARNEGO
Oto kilka informacji istotnych w takim przypadku:

 1. Możesz nie zgodzić się z oceną okoliczności popełnienia wykroczenia z funkcjonariuszem Straży Gminnej. W takim przypadku korzystając z art. 97§2 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenie MOŻESZ ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA MANDATU. Wtedy funkcjonariusz sporządzi dokumentację z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu (art. 99 kpw). Potem odbędzie się rozprawa przed sądem, który oceni sprawę i wyda wyrok. Trzeba się jednak w takim przypadku liczyć z tym, iż w razie uznania Twojej winy ,oprócz kary grzywny mogą być także zasądzone koszty postępowania sądowego.
 2. Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego (art. 98 §3 kpw). Mandat karny gotówkowy staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył. (art. 98 §2 kpw). Mandat karny zaoczny staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie (art. 98 §5 kpw).
 3. Jeśli po uprawomocnieniu się mandatu uznasz, że nie zgadzasz się z nałożoną na Ciebie karą, bądź w trakcie analizy okoliczności popełnienia czynu, za który zostałeś ukarany stwierdzisz iż nie złamałeś prawa możesz w przeciągu 7 dni od nałożenia mandatu odwołać się do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. ŻADNA inna instytucja nie jest władna, aby mandat unieważnić, bądź cofnąć (art. 101 §1 i 2 kpw).
 4. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Grzywna ta stanowi dochód budżetu państwa, a gdy nałoży ją funkcjonariusz straży gminnej – stanowi dochód właściwego samorządu (art. 100 kpw).
 5. ŻADEN STRAŻNIK GMINNY NIE MA PROWIZJI, BĄDŹ INNEJ PREMIOWEJ FORMY WYNAGRODZENIA ZA NAŁOŻONE PRZEZ SIEBIE MANDATY KARNE!!!
 6. Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowanym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 kpw). Nieopłacenie mandatu karnego w wyznaczonym terminie skutkuje skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego.
 7. Uiszczający grzywnę w urzędzie pocztowym lub w banku innym niż BS Dygowo Musisz dodatkowo liczyć się z kosztami opłat manipulacyjnych. Nr konta na który możesz wpłacić grzywnę umieszczony jest na odcinku A i B otrzymanego mandatu.
 8. Mandat bez opłat manipulacyjnych możesz zapłacić w kasie Banku Spółdzielczego w Dygowie ul. Kolejowa 14

 _____________________________________________________________________________________

Zgodnie z ustawą o Drogach publicznych, dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają w całości na finansowanie:

 1. zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową;
 2. utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 3. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi.