Znowu pojazdy ciężarowe na zakazach

foto: SG - jedna z ciężarówek na zakazie wjazdu na drodze powiatowej

foto: SG – jedna z ciężarówek na zakazie wjazdu na drodze powiatowej

Na drodze powiatowej 3324Z, w kierunku Bard, obowiązuje ograniczenie wjazdu dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej pow. 8t, określony z każdej strony znakami B-19. Tymczasem wjeżdżające tam pojazdy o tonażu nawet 25 ton w znaczący sposób powodują powstawanie uszkodzeń drogi.

W ostatnim okresie ponownie takie pojazdy  zaczęły intensywnie poruszać się tą drogą, o czy informowali nas także mieszkańcy Gminy. Samochody w większości przypadków kierowały się do żwirowni w m. Wietszyno. Ponadto duże gabarytowo pojazdy zaczęły także jeździć inną drogą powiatową: Wrzosowo-Włościbórz, ignorując ograniczenie 5t, stojące przed mostem na Parsęcie. W wyniku kontroli pojazdów okazało się, że większość kierujących nie posiada upoważnienia na przejazd tymi drogami. Informowaliśmy, że w przypadku dalszego praktykowania wjazdu wbrew zakazom, będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna, w celu udokumentowania faktu popełniania wykroczeń przed Sądem. Po zwróceniu uwagi ruch pojazdów ciężarowych tymi drogami praktycznie zanikł.

W przypadku zauważenia pojazdów ciężarowych o dużych gabarytach prosimy o przekazywanie takich informacji na tel. straży gminnej – 664458870 oraz 94 3584419 lub do Policji.

Pojazdy ciężarowe na zakazach

stopklatka_94 2015.03.02 11.29Na drodze powiatowej 3324Z (dawna 275Z), w kierunku Bard, obowiązuje ograniczenie wjazdu dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej pow. 8 t, określony z każdej strony znakami B-19.

Podobnie jak w latach poprzednich część kierujących pojazdami ciężarowymi go ignoruje, co jest często zgłaszane przez mieszkańców naszej gminy. W wyniku kontroli pojazdów okazało się, że część osób powołuje się na upoważnienia od zarządcy drogi do przejazdu tą trasą. W związku z powyższym zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu o przedłożenie informacji na temat udzielonych zezwoleń w bieżącym roku. Wskazaliśmy przy tym, że takie upoważnienie powinno zawierać nie tylko określenie podmiotów, ale także wykaz rejestracji pojazdów, których kierowcy mogą nie stosować się do znaku B-19.

W celu ograniczenia ilości zgłoszeń dot. przejazdów „ciężarówek”, poniżej przedstawiamy informację z ZDP zawierającą numery rejestracyjne pojazdów, które mogą przemieszczać się wskazaną drogą.

uzgodnia - ZDP

W przypadku zauważenia pojazdów ciężarowych nie uwzględnionych na uzgodnieniu, prosimy o przekazywanie takich informacji na tel. straży gminnej – 664458870 oraz 94 3584419 lub do policji.

Jednocześnie informujemy, iż wezwaliśmy ZDP do wykonania obowiązku wykoszenia poboczy dróg powiatowych, zwłaszcza tam, gdzie wysokość traw przekracza 130cm. Nadmierne zachwaszczenie zagraża bezpieczeństwu pieszych oraz przemieszczających się samochodami, zwłaszcza w rejonie skrzyżowań i zakrętów.

Fajerwerki

fajerwerki_zakazZgodnie z rozporządzeniem porządkowym nr 1/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 02.12.2014 r. od dnia 18.12.2014 do 04.01.2015 r. obowiązuje zakaz używania wyrobów pirotechnicznych. Zakaz nie dotyczy jedynie dnia 31.12.2014 i 01.01.2015 r.

Wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Zagadnienie sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych uregulowane zostało w ustawie z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego oraz w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

Przepisy dotyczące obrotu znajdują się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

 Gdzie należy zaopatrywać się w fajerwerki ?

Ustawodawca bardzo rygorystycznie określa warunki, jakie musi spełniać pod względem ochrony przeciwpożarowej, przechowywanie i obsługi podmiot chcący prowadzić sprzedaż materiałów pirotechnicznych. Warunki ustawy mogą być spełnione tylko w wyspecjalizowanych punktach, mających odpowiednie zaplecze magazynowe i spełniających wszelkie wymogi ochrony przeciwpożarowej. Dopuszcza się sprzedaż fajerwerków w centrach handlowych czy sklepach wielobranżowych, jednakże pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów, a mianowicie:

 • sprzedaż winna odbywać się na stoiskach z obsługą, gdzie towar podaje klientowi tylko uprawniony sprzedawca,
 • wyroby takie winny być posortowane w sposób widoczny, wg klas dopuszczenia do sprzedaży 1.4 G i 1.4 S,
 • stoisko powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy.

Oznakowanie na opakowaniu

Każdy wyrób z grupy pirotechniki widowiskowej, na który nie jest wymagana koncesja, musi posiadać na opakowaniu:

 • znak literowy NWP ( nie wymaga uzyskania pozwolenia na nabywanie, używanie i przechowywanie),
 • instrukcję przechowywania i używania w języku polskim,
 • zasady bezpiecznego obchodzenia się z tymi materiałami,
 • nazwę producenta lub nazwę importera,
 • znak dopuszczenia,
 • liczbę wyrobów w opakowaniu.

Skoro korzystanie z materiałów pirotechnicznych jest nieuniknione, należy zatem przestrzegać pewnych zasad bezpieczeństwa:

 • zakup fajerwerków może dokonać tylko osoba pełnoletnia
 • należy je przechowywać w miejscach suchych, z dala od źródeł ciepła i bez dostępu do nich dzieci,
 • przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania,
 • odpalanie fajerwerków musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem trzeźwej osoby pełnoletniej, z zachowaniem szczególnej ostrożności,
 • nie należy używać niewybuchów oraz uszkodzonych materiałów pirotechnicznych,
 • fajerwerków nie wolno „odpalać” z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą, najlepiej wybrać w tym celu gładką powierzchnię, aby fajerwerki nie przewróciły się,
 • jeśli po odpaleniu fajerwerku i wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodowały, nie należy do niego podchodzić, aby sprawdzić co się stało,
 • huk petard niepokoi nie tylko ludzi, ale także zwierzęta, szczególnie psy, zadbajmy, więc, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów,
 • nie wolno używać materiałów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych, gdyż wypuszczony fajerwerk będzie odbijał się od ścian i może dojść do zapalenia włosów lub garderoby, a wybuch może spowodować uszkodzenie słuchu,
 • fajerwerki należy używać tylko i wyłącznie na otwartej przestrzeni,
 • odpalając fajerwerki nie można ich ustawiać w stronę zabudowań,
 • nie wolno rzucać fajerwerków w miejsca, gdzie przebywają lub mogą przebywać ludzie, gdzie stoją samochody, w kierunku stacji paliw i zbiorników z łatwo palnymi.

Wszyscy musimy pamiętać, że środki pirotechniczne są materiałami wybuchowymi wysokiej temperaturze spalania się i dużym polu rażenia w momencie wybuchu. Wypuszczając petardę lub fajerwerk, trzeba przewidzieć tor lotu i miejsce upadku. Bawiąc się tak niebezpieczną zabawką, bierzemy na siebie odpowiedzialność za szkody, które może ona wyrządzić.

 Odpowiedzialność prawna

 • sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim. Naruszenie tej normy jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 2 lat – ujawniony przypadek strażnik miejski przekazuje Policji,
 • nielegalne używanie petard traktowane jest jako wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu ( art. 51 Kodeksu Wykroczeń). Art., 51 § 1 Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem  zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Sankcje prawne dla osoby powyżej 17 roku życia:

 • mandat karny wg taryfikatora w wysokości od 100 do 500 zł
 • wniosek o ukaranie do sądu – grzywna do 5 000 zł. 

Sankcje prawne wobec osób poniżej 17 roku życia używających materiałów pirotechnicznych sprowadzają się do poinformowania rodziców o zachowaniu dziecka. Jeśli pouczenie opiekunów nieletniego nie przynosi rezultatów wówczas sprawa kierowana jest do sądu rodzinnego oraz do szkoły.

Kontrolę spełniania przez wyroby pirotechniczne wprowadzane do obrotu zasadniczych wymagań zasadniczo prowadzą wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Zgodnie z ustawą, właściwy komendant powiatowy (miejski) Policji lub komendant straży gminnej jest obowiązany do zapewnienia pomocy organom, o których mowa w ust. 2, w toku wykonywania czynności kontrolnych.