Zimowe obowiązki

zima_obowiązkiStraż Gminna przypomina o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i obowiązkach wynikających z przepisów porządkowych podczas zimy.

Informujemy, że istnieje prawny obowiązek uprzątania ze śniegu oraz lodu, a następnie posypania piaskiem, chodników położonych przy nieruchomościach. Piach do posypania chodnika, w przypadku jego braku, jest dostępny nieodpłatnie przy UG Dygowo (obok budynku Straży Gminnej).

Na odcinkach, gdzie obowiązek odśnieżania spoczywa na Gminie, prace wykonują pracownicy urzędu – konserwatorzy, pracownicy interwencyjni lub firma zewnętrzna.

Podstawa prawna: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

art. 5 ust. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: (…)4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

Niedopełnienie obowiązku ciążącego na właścicielach nieruchomości zagrożone jest karą grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 100 zł (oczywiście jest to ostateczność). Poważniejsze konsekwencje grożą w przypadku, gdy osoba poszkodowana, która np. poślizgnie się i dozna uszczerbku na zdrowiu, wystąpi o rekompensatę na drodze cywilnej.